Shop Mobile More Submit  Join Login
unsprung by Oxnot unsprung by Oxnot
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...2....2A...UgLbKeU062.90eaPARwixDp0edMF0YazXFnFmiva9dzc4XTSVOEjyj
................................5RpivdUenz1........A.N2.................E.2...wD
...Uz6....UM0.../M.1/......D1...Y.....E3.....w0UDrTU48oD/..........m/dkpXm1/OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDBB4B2150XwX7qUJVWiNPzK8thMmAdQlj4G/3UcexgxHXfQ0jGz06zou8Oj4vSXoD4vQuyXdj
6x95AskCgrd5z0CLnnorsnqDU.....YgE.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xct9..............Dluw7J..................2....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1...........M2...kA....20...c3....F....6/...23.....SJ5g
sM/U.eoZgzjdqZpzgywxzPeRN/6.nc..zzSi............6wyBIC4OWz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V6U0.wzzz1..hE2Jv5G0.tVAZRBEi7.E..........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E../.Ek.l2E.....I....s.....PjRqQkZYFH/kI.A3..oIMk/....................U1C....6U.
.6U/4M./...RgepuivitzMaNaNaNa9/EnAnAnAnAnyfNaNaNaNasz0.......Uzj........Ez1.....
...............E........gz1........0./..........................................
........kz1..........2.....3....5....AKMtlKNt7HG4B3.............................
....4MU/........................................................................
..LE.DnAnAnAnAzD................................................................
................................/....E/....0....Ex4PtNoPgFKG4B3.................
..............U/4MU..................................AnAnAnAnAyj................
...uz0.......U0E........6.24hE2Jv5G0./..........................................
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LAhYYFH/kI....
..........................U/4M.............BnAnAnAH2.xzzzzzzzjyDaNaNaNaNkz1.....
...sz..............................uz0........zD........kzXNaNaNaNavz.........yD
........................................................}
{Titel: unsprung}
:iconsabine62:
Sabine62 Featured By Owner Aug 9, 2014
Great crazy spiral :)
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Aug 9, 2014
Thank you!
Reply
:iconsabine62:
Sabine62 Featured By Owner Aug 9, 2014
You're welcome :)
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Art Print
  • Canvas
  • Photo
Download JPG 3072 × 2304



Details

Submitted on
August 8, 2014
Image Size
2.7 MB
Resolution
3072×2304
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
66
Favourites
4 (who?)
Comments
3
Downloads
2
×