Shop More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 2 Years
16 Month Premium Membership
Statistics 2,630 Deviations 3,763 Comments 7,960 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


the score by Oxnot
the score
Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...w....2A...ks3gJ1yw59.pdupOQ4xO8EGWjKPUUkU.oKHbEQb9/8.FE0apSUVq0E
................................Q6GkvRCDQ.2........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...U1/....M.1/.....Ud4...Y3....E2.....EoC8hD7BblD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../.EI2xNdGxh3.BSVdtcV3L/EBHnVuY4iJ.2...........U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDldam6TKC1xfjSfuqUio3zKeC7VNiqimDEqgJo9mURwHLGA9ePk1FzuWNnClAoikDcSiOs7DA
ew16isq4fug3z6OODL2lRBoDU.....IfO/............kD.2....sD..G.020UvZz6fP/Eq5vi.lFs
J.YALrfGz7R3.pAnAt1...sD....zw2jvro/....................................j....M..
.....Ksulz1.....72kzWxzzzH.U..6.V/...M2...EB....V16l7c3..UE/....w....AHB....gRr6
4ppTzV1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH...........W.I.UQdl0.
.o0FIhT67.2.rpgPsZKyzA........../2X0.wzzz1...........60...................E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E...2I.//3E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M........UaNaNaNaNvzOaNaNaNaB.E........szH4JJJJJJJpz........L1E.......Uq.2.....
..cB.1...............................AnAnAnAn2zD........sz1.....................
......................0....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S..kI........................
.Q...................oAnAnAnA1zjOaNaNaNady1.....................................
........................................................I.2.....................
................................/....E/....0....TJqLnE2RZBrQ.sKG4B3.............
..................U.0...................I.A..................E/k........t.2.....
...wzgnrDpsZi7sD...................6./..........................................
..........................................E.....I....I....EGYJqQ4xaQhJ5PV/UQ.Q5.
...................................................wz..........E........kz1.....
...wz.........zD................................................................
.....................................................2....k.....0....EZQdBqPmt4.
.6HG4B3.r/...................................................k.k........Uz9.....
................................................................................
................................................................}
{Titel: the score}
Loading...
lurking by Oxnot
lurking
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...UzqHS.A.S6.bzB8WwMWRzDniM7jJ8RIzfzEQO6E3FrzsO2R2h5e40k
................................Kn2L9ewz0/2........A./.........E........q.2...wD
...Uz6....EV..../M.1/......X....I....6E3.....ExR.xlUgAjD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDhUXhOfxdNwHlTQH2mPQZy..aI7n1G1lDW6mosKRD1v9Y1sbqjae5z2sQqijoWVgDwmFktmpn
Ew9og74mC4jnyKutBDXzYalDU.....Yt6.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD......Xcm...............DlvyBR..................8....M..
.....Ksulz1.....kzzz.wzzz1UZ.I6.I....g6....0....Z0...c3....F....6/...63.....wJL2
S61U.W1KEyzlcisz...Uz13...66oAqzzzSi..U0EWsLYK.k6QyqwCg7mz1...........U.8.kznC9.
.QyqwCg7mz1.zMwlGfEzz4..........VEU0.wzj.0..R8Zc4xRczuluvBTuCfxD.kD.......E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........UR....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cWlKMXha9e/rN....................
E6...IU.1B......I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................gM./..........nAnAnAnAny1........oz...........................
................................................................................
.....................2.....3....9....6JOZpKMitaA.AKMgJaA........................
4MU/..............................................YC.bNaNaNaNaxDnAnAnAnAxzHnAnAn
AnAvzeNaNaNaNauDnAnAnAnA1zvAnAnAnAHyz...........cIhDRwManz9.....................
................................/....E/...E/....TBJOi32Qk7rPs/..................
..........U./2E./.......................6.InAnAnAngxz0........zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....s.....PjRqQkZYFH/kPrJaQ....
......................U1C....6U..6U/4M./..kyRXS6W6e6.pAnAnAnAT.E........7.YaNaNa
NaNvz0..........NaNaNaNady9..................X3E........Ez1..................g0k
..................U1.1...............................2.....3....C....6qPV75N7NoI
.MoI.............................sU1....0MU/46.......AnAnAnAnAwD........kzXaNaNa
NaNiz0.............................8./.................s1/2.......I9./......E82k
........E.2........wz...........OaNaNaNaty1.....................}
{Titel: lurking}
Loading...
arranged by Oxnot
arranged
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...kN092uFqR0.r9/pTPQMu4Eapj9vste0zfNsekGOOSyzcYzyiNyPczj
................................wUMbdEbz1.2........Y./.................U9/2...wD
...Uz6/...UK0.../M.1/.....UJ1...L0....E3.....krVxMsGs6nD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../.EkvBvu4jZpz2RXIWixLSzDT/Z9WO3Tjz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD.DuitWBaPv95faoN021JzuP9/JAq4Ipjno/2WbptLxvENa.Yf9zFzu7squ45yQoD0zLY0ruf
ExvgoYYu7XIIzoaDh53510pjU.....I6J.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................E....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U.........Q7...UD....m....c3...kE....Y....s1.....SJ52
nU1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi..EVjiO8eGyD6oa4dabdnz1...........m.NwzXWF1.
.2mAzlLq0.A.5T51vojwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.Ek.l2U.....I....c....EHZtqNZ7LG4B3QgJrQ..............................U/4M..
..........UNaNaNaNq/.pAnAnAnA5.EaNaNaNaNoznAnAnAnAnqz........a0E.......UQ.A.....
.....oAnAnAnAPzD........Uz1........sz...........................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAn2.E.........z9........wzAnAnAnAn..E.......Uq.2.....
..........................................................2........wz...........
................................1....E/..../....T7pPo34RZFaFjl4NdtqN............
..........U/4M.........................Mm.2.......65.1.......L0k........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....
..................................................EG./..........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: arranged}
Loading...
dawn by Oxnot
dawn
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...w....26...UzUaXi8uxyzsUzXz37O/.Ety3ChT6vky9lx97N7vzvzam.DlTgiqzD
................................5M.7bC9e//2........Y./.........E.......U0/2...wD
...Uz6/...E8..../MU0/.....Un/...i/...6E2.....IY03RhmBDkD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../2..............................uz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kD9/OPbSQTorvC0fVKYy56zubb1OXW1Ygju3H2vmrt9wH8VbZzHielymCN2oqSbrlDB8pMC3Ou
Rwfr1GQT/GGhymNVfa.TZjkDU.....2m8.............kD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz..xuf0.U..6......Q3....C....O1...M7....6....A/...o2.....SNz5
...UAqFG9Sxb2zTnD1Acg0...w1.pc..zXCc...Fbf24LNyD6Ak5eP./cz1...........k.Q..U./..
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........WEU0.wzzzv/..0.......s/U..........6........62Moz
.02...UyR/naDM.k7Got8VlJqy9..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6r96.UvNPcvQ9kM6l..yRiibPi0.06U.sSq
4uymDRKHK..AqthrQWLSVk..ibhVi1bTfJc6.sSq4uCly3vK..UvNPcvMwbIw...ibhVinqTy7K..sSq
4uCkz/aL..UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fnhKSW3qMfRaQjJbPYVX9e/rN........
E....Ek.l2E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/........
...................../........yD................................................
................................................................................
.....................2.....3....4....2YEjVbJV7LSHBKMgJ4BY/......................
.Q...2.........................E........Uz1........wz...................kz1.....
................................................................................
................................/....E/...E.....GZKNh3aPi/......................
........................................6.2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....Q....kL2JoEjpaMTZoIkVqLElKM
iJ4.............................................................................
...A./..........................................................................
........................................................}
{Titel: dawn}
Loading...
contraptions by Oxnot
contraptions
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....ZFSmLAqr/.HM1uQ004CAE5VsMzYLX2z9NrJWB4G8vz0uUp7ZaPZvj
................................HAvqHEQYqz1........Y./.........E........G/2...wD
...Uz6/...UU0.../M.1/.....Eo3...e/....E3.....Un1Wuk0Y.oD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12../2UaNaNaNatwzCnAnAnAnAwD........Mz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD.dI5K4U4GvXeqkywwyZNzksk5A1Z9bpDUSrMwwbodxPTVRRWDJHxyGE/5HUvgPkDJVo4Pe38
7wXKMdA1DgQKz42btWh.TNqDU.....o9d/............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................b....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.F.w4......61....B....U0...s/....F....8/...6X0....SH5C
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.EldZ4.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........26EAzzzzz1..TW1UW4ShzsVlxc3IZ/xD.QZL7MgZmzP.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff0lIE1hY9e/rN..rN................
E../.ME/F3E.....I....g....EHdV5IdtqQfZ4B.IaQ................................Ak.1
Ak.1................./........zD........kz1........sz.........yD................
................................................................................
.....................2.....3....3....wpIdtKK....................................
02E./2........................zD...................wz.........zD................
................................................................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
.......................................U9/2.....................................
................................................................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/........zj..........2.....
................................................................................
.....................................................2.....3....5....AIRWZqMFJLM
o/.B.waQh/EPm.................................................zD........kz1.....
...wz.........zD................................................................
................................................................/....E....k.....
/pKMuZaPb/WEjV5.............................5g..........................E.2.....
...sz.........zD................................................................
............................................................................}
{Titel: contraptions}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Oct 10, 2014  Hobbyist Digital Artist
:wave: :cake:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 10, 2014
Thanks for the cake!
Reply
:iconm-i-t-c-h-e-l:
M-i-t-c-h-e-l Featured By Owner Oct 8, 2014
421fddfdc09770c3ef7bf38efd8c9f85 by M-i-t-c-h-e-l Thank you very much for the fav!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 8, 2014
You're welcome!
Reply
:iconplumita1:
plumita1 Featured By Owner Oct 1, 2014
:iconheartsignplz: Thanks a lot for commenting and faving! :iconforyouplz:...Did you call my name? by plumita1
:iconhappybirthday2plz: My best wishes. I hope you had a fantastic birthday! :iconbouquetplz::iconchampagneplz::iconpresentplz::iconluckwishyplz:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 2, 2014
You're welcome and thanks for the best wishes!
Reply
:icontaranakislenderman:
TaranakiSlenderman Featured By Owner Sep 30, 2014  Hobbyist Artist
happy b-day!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 1, 2014
Thank you very much!
Reply
:icontaranakislenderman:
TaranakiSlenderman Featured By Owner Oct 2, 2014  Hobbyist Artist
you're welcome :)
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner Sep 30, 2014  Hobbyist General Artist
Happy birthday by Digithalie

I hope you are having a wonderful birthday!
Thanks for faving my work today also!
Reply
Add a Comment: