Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
16 Month Premium Membership
Statistics 2,755 Deviations 3,997 Comments 9,740 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


exploring by Oxnot
exploring
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...ET...2A...UNhAJcryo1.DZ42jNZzG/Es9U9ITCakzX5UhN2wu0yzCZ42jNZzG/E
................................kJxwM8okGz1........B./.........EnAnAnAnAn.2...wD
...Uz6....UQ/.../Q.1/.....ET/...t.....E3.....U6Uu.eLeBqD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2kAnAnAnAVyz........LyjnAnAnAnA3z9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDQiK40YnG9yP9ySiOLJ9Szsg9pnqig/rjxIrBnS.dpxfst0p8sT3XzWVoBNP5peqjqyk3h/zG
oxfnyFZ80k.Kzez3TbRloosDU.....o1D...dV...2....sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDJdKy./Xcp9..............DlvyBR..................4....M..
.....Ksulz1.......kz..xuf0.U..6.k....Y2...kF...............C....6/...c4.....SH52
...U.qFG9Sxb2zTnz5jog0....6.3c..zXCc...Fbf24LNyD6Ak5eP./cz1...........k.8..U./..
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........WEU0.wzzzv/..0.......s/U..........6........62s..
zzzz..kYEkti4xyj.IsffaWeYz9..........2./8.kzzzD............2....................
/EU0.wzzz1...................................waLu/UvNPcvY/Eikh3.yRiibbO.P4tP.sSq
4uSBAQ4LK/.Aqthrg7FYYl2.ibhVi143PWLd.sSq4uSYeIdEX0UvNPcvX92RWO8.ibhVi9FKUiIL.sSq
4uyej/ZMC/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fYJbPZBbAic4Qb/UMh/5.............
E6..3AE.W6E.....I....A....kLI7LMiB5PVFLN..kQaxaQh71.............................
..........UaNaNaNaDyz4.......qxDZNaNaNaN.z9........wz.........zD........kz1.....
...wz........U.E..........EhfkIJJJJpz...........................................
.....................c5....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........6nAnAnAn0zDaNaNaNaF/.AoAnAnAnAfz.......Eg0E........V.A.....
...kzoAnAnAnA1uD................................................................
................................/....E/...k0....cJ4PdVLG4B3.....................
..............U1.....6U.0...............Mz9........sz0.......E.ECnAnAnAniz1.....
........................szXNaNaNaNG4./........zD...................../..........
............................................}
{Titel: exploring}
Loading...
gatekeeper by Oxnot
gatekeeper
Mandelbulb3Dv18{
g......1...k4...w.....A...kkGeMPxJo2.9VNd6dMWL2EUmwJEWDckzXg7kR81Qksz83TAcfvn3/k
................................8x0aO3laV.2........Y./.................U0/2...wD
...Uz6/...kt/....M.1/.....UP0...x/...6E3......FrSbY.lGlD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2.........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDp7fwTSNW.xXve7bchUsjykigqFTprPjDMbXQTJMUmsfypq04es5Ez2KVzqo4LOkjEPUix0L1
rv9lZMUCO4d/zs7E.4V8u/oDU.....Y.m.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................X....k1.
.....Ksulz1.......kz..xuf0kY.I3.r0...Y2....I....z....6/....C....6/...s2.....SH52
...U.qFG9Sxb2zTnD1AcgyDU./6.pc..zXCc...Fbf24LNyD6Ak5eP./cz1...........k.8..U./..
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........WEU0.wzzzr/.b/.......sVT.........U7......../2o..
zzzz...nmR9ZQ2zD7OOT2FoaWz1.XuQyTJS1.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6r96.UvNPcvQ9kM6l..yRiibPi0.06U.sSq
4uymDRKHK..AqthrQWLSVk..ibhVi1bTfJc6.sSq4uCly3vK..UvNPcvMwbIw...ibhVinqTy7K..sSq
4uCkz/aL..UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.6LMXFLMg3XArsWMh/5.............
E../.AU.V2E/....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.......................k/..E.....
...................../........yD........Y.2...................zD................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........kz9........../..........................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: gatekeeper}
Loading...
creepy mouse by Oxnot
creepy mouse
Mandelbulb3Dv18{
g.....Y/...g2...A....26...kPNCKYfCdxzqj3ULC9Tpyj33aI7ZCkVwvmTJ/nzfWwz2vhXtXwKNzj
................................f5E6hRprk/2........Y./..................6.2...wD
...Uz6........../QU0/.....Uu....s/.....3.....wAiwUm6uGhD/Q.........m/dkpXm1.OaNa
z.UaNadD12../2........MrzMaNaNaNaNxDOaNaNaNa7y9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDwXFu10OFlvHWAoB8FhJUyIfX7QWBSYajTk9ZaGbyGt9i6IS40YuryEGzBosMouiDNteBImTH
0uHze5ZVKEfvyGLv1wyrcyhDU.....I8B...9H........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................A....k1.
.....Ksulz1.....5zzz.wzzz1.U..6......M2.........S3...c3....7....p....c4.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90662E/.z16E..EbG7eFT5uD6Eot8VlJqy1...........W.8.kz....
.s41pmERLz9.R8Zc4xRkzA..........UEU0.wD.....R8Zc4xRczy00.p4HE3zj..........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2U.....I....g....EHZtqNZ75B..pPrJaQ................................Ak.1
Ak.1......UaNaNaNa70.ZNaNaNaNS.E........2.2........sz.........yD................
................................................................................
.....................6.....3....5....AIRWZqMFJLMo/..............................
.............................E.E........2.YaNaNaNaNtzcNaNaNaNqyDOaNaNaNadyfNaNaN
aNasz.........wj................................................................
................................/....E/...E/....TBJOi32Qk7rPs/..................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: mouse}
Loading...
mask by Oxnot
mask
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...k2yb7PLKU/.rt8d4V5BmzDiwxvgc6NUwnfOo3oo/Ryze1Jweei0EzD
................................go.zcOMzjz1........Y./..................l.2...wD
...Uz6....U3/.../M.1/......u/...O0....E3.....gJuATaL4PoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD18Yh2i2Cmx1..........GB8NwlyNrdjxtXnXCotKuHPwX.mkvpNzonzYzUHpjqD82XWGaH7
HuHAZpX2CJzOz4Q4HMAwSRqDU.....ofB.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................I....k1.
.....Ksulz1.......kz/wzzz1.U..6.F0...I3...EB......PM1w5.UW.F....6/...c4.....SF52
...U.qFG9yzb2zzz....zn1...66pc..zXCc..EbG7eFT5uj6Eot8VlJqy1...........028.kFrA0.
.AL9s6JkUz9.1wVu4E.uz4..........IEk3yTNA....5vtQ1Bwlzu/nUGjj4PzD.kvTIOYPoz932QVz
o13...kdwXr8jgwD.yjAAQRrhz1.EeSmH3yuzG//8.kzzzD..Q8Oii2PCz98KczXWlpnz.UX.bxR.7xj
IEU0.wzzz1..flYY440oz.khZX1sCpwD.oPlGuAwEz9..2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2......I....6....kL4x4PYZaPbFJNo7LMnE4......................6U.........
...................wz.........zD................................................
................................................................................
.....................2.....3....9....gqPXVqLjB4R................................
.....MU/4MU/4..................E........Ez9........kz.........zD................
........................................................Uz1.....................
................................/....E/...E.....EBLNpFqPMFYE....................
........................................kz1.....................................
................................................................................
............................................}
{Titel: mask}
Loading...
alien hearts by Oxnot
alien hearts
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...4....2A....mll/CANF7.TCylnaC0CAEF1JJMi/lb.QLU.RurWzzzOlHuHfxr2yj
................................OaNaNaNaNz1........A./.........E........t.2...wD
...Uz6/....z..../M.1/.....kp2...A....6E3.....ID8QxckplpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDIM5ioWk5Mw9eJY.FDwfVz6DW4rqTownjp9TjUDdnLxHmjOr9XOWDzW5yQ1VYBOsjNXjjGTaY
4yfjyB1ZSe/7z8.qYhTnsSpjU.....2CB.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.....w2jvro/....................................0....M..
.....Ksulz1.......kzBwzzLWE5.2C.M/...61...kF....q03e5...kZ.F....8/...g/.....Sn52
...U.0...I3...kz....z1....662c..zjvz..EbG7eFT5uD6QyqwCg7mzP...........G/XxzzGzD.
.odIWOorVy9.EXXla4DxzA..........U6kMz1.E.0..hE2Jv5G0.9EbG7eFT5uj..........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6U.0.....UlB.U.06......ml/.06U....
..cFH.6U.0.....UxE/U.06......SP4.06U......MpO.6U.0.....UmP0Ak.1.zzzzti1Nk.1A.wzz
zb9Fc/6U.0.....U...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.gKOZB56WlKMXhaAic4Qb/..........
E....AU.V2E.....I....Y....UNjl4NdtqNdtaNtZYFH/...........................MU/4...
..............................wjOaNaNaNady1........uz...........................
...../.........E..........UNaNaNaNavz.........yD................................
.....................2.....3....A....gYPjFrQmYYFH/kRZ75.........................
.sU1....06U.0.U......AnAnAnAnQyDaNaNaNaNszHnAnAnAnAtzMaNaNaNatxjnAnAnAnAjzXf53iS
Isurz........U.k........6.2........../.........EBnAnAnAn0.A........3./..........
................................3....E/...E1....n/5OZ7LN7NoI.MoI................
............Cs..CoE1B6U./2......OaNaNaNa7.2.......UzzoAnAnAnAXyj..........kAnAnA
nAnuzMaNaNaNaVzDnAnAnAnAXzXaNaNaNaNsz.........zD...................wz.........zD
........kz9........wz.......................}
{Titel: alien hearts}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconmiincdesign:
miincdesign Featured By Owner Jan 12, 2015
Thank you so much for the fav!

3 in 1 Hearts -Free To Use by Undead-Academy Thank You Hearts Sign3 in 1 Hearts -Free To Use by Undead-Academy
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jan 12, 2015
You're welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Dec 28, 2014  Professional Digital Artist
Thank You by KmyGraphic
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jan 12, 2015
You're welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Dec 26, 2014  Professional Digital Artist
dispono eius instinctum by lecristal


Je voudrais remercier le partage des paramètres de Oxnot, j’apprécie beaucoup :) (Smile)
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Dec 26, 2014
Beautiful color and reflections!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Dec 28, 2014  Professional Digital Artist
thank you my friend
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jan 12, 2015
You're welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Dec 25, 2014  Professional Digital Artist
consero by lecristal

Je voudrais remercier le partage des paramètres de Oxnot, j’apprécie beaucoup :) (Smile)
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Dec 26, 2014
Very nice work!
Reply
Add a Comment: