Shop More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 2 Years
15 Month Premium Membership
Statistics 2,643 Deviations 3,779 Comments 8,135 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


night train by Oxnot
night train
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...kgkpQPSnsX.LD8XYVgC4AEGKnq9v2NdyvgFL.ub5tG.HQJRsWwyv5k
................................SiTKG9Quzx1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6....UP0.../M.1/.....Ej1...n.....E3.....2.AhvJSIPvD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../.UaNaNaNaNmz...................sz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDZj9O8FtEWz1..........UZ8/M/SgrkjmblatYmOIvnehUZL88XszmSzg3xngXuDY4Hk.q6o
BwPu.FsoDnCezO2NFnZWm6yjU.....IzC.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................4....M..
.....Ksulz1.......kzBwzz.U.D..6......61....9....A/l/6w...U.F....8/...c......Sn52
...U.0...wD...............6.1c..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58izH...........k.Q..k.1A.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4...........6kMz1.E.0...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6U.0.....UlB.U.06......ml/.06U....
..cFH.6U.0.....UxE/U.06......SP4.06U......MpO.6U.0.....UmP0Ak.1.zzzzti1Nk.1A.wzz
zb9Fc/6U.0.....U...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.gKOZB56WlKMXhaAic4Qb/..........
E6..3EU.nAE.....I....c....EGXxqQVVKNY7rPiZYFH/............................U/4MU/
4M................1M./8xLitRXbyD........X.2.......MF.1.......92E................
.....................................2DOXXMhsHiD................................
.....................I.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S............................
.Q..4MU/.6...........kAnAnAnAP.E........Uz1........wz........E/E........I.2.....
...3./..................kz1.....................................................
.....................................E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA................
................4MU/4MU/................sz9........wz...........NIJJJJJJJz1.....
...................................................................wz...........
..........................................E.....I....g.....OZlKOsZYFH/..........
.........................s......06U.......UNaNaNaN4xzMaNaNaNa7zD........kzXBnAnA
nAnkzoAnAnAnAXyj.....................MaNaNaNaNxD........kz1....................E
........................................................}
{Titel: night train}
Loading...
simple by Oxnot
simple
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...UI8bZW0Fw..vflouuR5q1Enkzd96a2YwXP7ms3oA8xzKslPr8Q.WzD
........................................kz1........Y./..................a.2...wD
...Uz6.....Z..../M.1/.....kF0...22....E3.....UzIXLua2PoD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdjhAZeBnNCHuXP4fJZymxOzslPySyorRqDPaV0iHmo
KuHDcNPuHTrNzayP2AdjQjqDU.....2r8.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................O....k1.
.....Ksulz1.......kz.wD....U.A/.P....U5...EC....0/...c3....F....6/...M4.....SF5Y
...U.qFG9yzb2zD.RYoW.w7lz16.ps..zXCc..kuvBTuCfxD6MH/CQa3vz1............28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.bjBj1PWwz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6E.F2U.....I....c.....FjFKNX34OZFaQjtKG4B3...........................U/4MU/
4M........Uf53iSIsuyzckKy5Ur7VyDnAnAnAnA1z1GdzmBjPwoz........y0E.......UX.A.....
..Uwz0......U71k........yz9........0./..........................................
.....................2.....3..../....wJEWB5K....................................
.....................MaNaNaNaNyj................................................
................................................................................
................................}
{Titel: simple}
Loading...
gold leaf by Oxnot
gold leaf
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...EMQb90T4K5.PAuSkwo1CAEUC8aPpS0Q.ouV3qHCJY..lZBSlXrE/zD
................................aD9bt9gbSz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....X/.../M.1/.....UH0...r0....E3.....Ms6XEoE9TpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UNaNaNaNawz...........BnAnAnA1iz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDWI241h3QbxXfSZKUXQmGze2gFDKy56sjL3oxnB//mxHZQc0QDP9UzwFhapu8fKoDqe4Z5c4P
zx1zHyHV/NSQzKQT9we19TqDU.....21H.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................I....k1.
.....Ksulz1.......kz/wzzz1.U.w1.R....M2...UD....o1L8Ac3..P.F....6/...k2.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1............2t.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........k7....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSrsWOkR4.....................
E....Ek.l2E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP.waQh/..........................06..
..........UNaNaNaNapz........6/ENaNaNaNaFzvAnAnAnAX..DnAnAnAnAvD................
................................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/kRZ75.........................
...............................E........kz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOi32Qk7rPs/..................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....A....EE0x4SBx4NoE4.........
...................................................../........zD................
................................................................................
........................................................}
{Titel: gold leaf}
Loading...
radiance by Oxnot
radiance
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...ExqWRrZIeI.1/QDvswwz8EIP.zgOHe4zHoswvr5vaH.FCuWUquV03k
................................AgmLlwFoTz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6....E50.../M.1/.....kn7...l.....E3.....sdrdpp7aPpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2kAnAnAnAngz...................sz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD1tbzJYPI0y1..........05TQK4d1sejJNmJh.TJXuXNRuwl9L.Tzcxx4suNOSrD3mnNEMAx
auHVL5.gbdtRzmIpoJwm3krDU.....Ial.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................4....M..
.....Ksulz1.......kz.wD...U0.s8.P....M2...kC....m....c3....F....6/...I1.....SF5g
...U.W1KEyzlci6U...../....6.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1............2C.kz.02.
.s41pmERLz9.3yuedc8tz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6..3AE.W6.1....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M........EnAnAnAngxz.........zD..........E4JJJJJJJpz........O1k.......UE.2.....
..U1.1........................................zD................................
.....................c.....3....3....22JZFbQVNpIm.kRZ75.........................
.Q...o...............kqtvbOwGTzD........Uz1........wz...................U.2.....
................................................................................
................................/....E/...k0....cJ4PdVLG4B3.....................
..............U1.....6U.0.......aNaNaNaNiznAnAnAnAHwzoAnAnAnA1zDbNaNaNaNezXaNaNa
NaNmzoAnAnAnAPzjaNaNaNaNkzXaNaNaNaNyz.........zD...................../..........
............................................}
{Titel: radiance}
Loading...
test pattern by Oxnot
test pattern
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....p4eAINUR/.Ppwetb64CAEW1Nd/iW1cxnrJ3igrsQ7.9MBSc/HRp1E
................................R3.2We1vzy1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6....UG0.../M.1/.....EC0...w.....E3.....sjpLLMhGPrD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDEzJwDfWEWy1..........an5vPx7ergjReU.x.iMtuHnq/iE7W6czIRJxWfAxvsDlDTgKNd3
9vXzFPpimojXzSQOx3IW60uDU.....YR3.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................4....M..
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.R.I6.P....g2....F.........Y3....F....6/...U1.....SF52
...U.W1KEKxlcisz...UJ13...6.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6U.3A..V2.1....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M........UNaNaNaNK1./.......kyDBnAnAnAnUzP4JJJJJJJpz...........................
..Uwz0........................................zD................................
.....................6.....3....9....MINmt4Jm3aPnNqPmp4.r/......................
/2./22.//EE./2E./....AnAnAnAnA.ExckpX0LDmz1.......U/./.......UzDBnAnAnAn4.2.....
..AI.TxckpX0LjzD........F/QsuFVf53iwzMaNaNaNatyDOaNaNaNatz1........wz.........zD
OaNaNaNaty1...................../....E/...k0....cJ4PdVLG4B3.....................
..............U1.....6U.0...............kz1........wz.........zDOaNaNaNatz1.....
..........................UaNaNaNaNiz.........zD...................../..........
............................................}
{Titel: test pattern}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconembeel:
eMBeeL Featured By Owner 5 days ago
Thank you kindly for the :+fav:!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner 5 days ago
You're very welcome!
Reply
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Oct 10, 2014  Hobbyist Digital Artist
:wave: :cake:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 10, 2014
Thanks for the cake!
Reply
:iconm-i-t-c-h-e-l:
M-i-t-c-h-e-l Featured By Owner Oct 8, 2014
421fddfdc09770c3ef7bf38efd8c9f85 by M-i-t-c-h-e-l Thank you very much for the fav!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 8, 2014
You're welcome!
Reply
:iconplumita1:
plumita1 Featured By Owner Oct 1, 2014
:iconheartsignplz: Thanks a lot for commenting and faving! :iconforyouplz:...Did you call my name? by plumita1
:iconhappybirthday2plz: My best wishes. I hope you had a fantastic birthday! :iconbouquetplz::iconchampagneplz::iconpresentplz::iconluckwishyplz:
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 2, 2014
You're welcome and thanks for the best wishes!
Reply
:icontaranakislenderman:
TaranakiSlenderman Featured By Owner Sep 30, 2014  Hobbyist Artist
happy b-day!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Oct 1, 2014
Thank you very much!
Reply
Add a Comment: