Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Premium Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
9 Month Premium Membership
Statistics 3,167 Deviations 4,738 Comments 14,527 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


bug eyes by Oxnot
bug eyes
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...o/...2A...U.Hx5D0qH9.X/bVpQyrD6EJ08NZC79OxHnvsAfLun4.dZaLJCu8n0k
................................reBksgLsl.2........Y./..................kz1...wD
...Uz6/...Uq..../M.1/.....k80...x1....E3.....wnfyLjVTFkD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2........Uwz...................Yz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD30Dcqj4HkwPTDSc7D.sqv4wIMK64oeZDB.WlrfdjmsPXBNp7gi.AzW6Lic0fVPkjuD1ro8UG
OtX4xa/9g4i/zGTixL0f9.nDU.....20A.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................G/...k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1kY.E5.c/...M6....D....S3...c3....F....6/....2.....SF52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/6.nc..zzSi............6wyBIC4OWz1..........2k.8.kXWF1.
.odIWOorVy9.2RiGMQZhz2..........VEU0.6G2F...FqeBH5G0.tllrlkCx9zj..........E62c..
z16E..EYhOnoVY.E.q0FIhT67.2..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj................................
E../.Ek.l2E.....I....c....EHZtqNZ7rA......................................U/4MU/
4M.................qzOaNaNaNaNzD........UzPnAnAnAnA/.1.......a0E................
..E7.1...............................2DOXXMhsHiD................................
.....................Y...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................cNaNaNaNCzDOaNaNaNaNz9........wz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................oAnAnAnEAF.DnAnAnAnAyD................
................................................................................
..........................................E.....I....I....EIp34Nm34RnE2.mN4.....
............................4.U....................wz..........E..........A.....
..............zD........I.2...................zD................................
........................................................}
{Titel: bug eyes}
Loading...
detail by Oxnot
detail
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...o/...2A...EJ7DVR8WByzCFVBaGtFz9ECRlg.b1.kzvawvYNDomezMHZZGUO6qwD
................................ypdIKqrw/.Idhq0XqpKH./..................kz1...wD
...Uz6/...Eq..../M.1/.....k98...s0....E3.....w5b2pc39FnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12../2.........wz...........BnAnAnAn9.A...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDAQ8E76/DUxPehsPHsFq0wuIimlYHNecDbMGPSne6/ufFdgprtJBKzSVwMF.peHpjUcvgQh.K
2un7YcV/IfCJzGsq3pRSJXpDU.....2LH.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................c....k1.
.....Ksulz1.......kz/wzzz1.U..6......61...EB....m.Ce4c3..l.F....6/...c3.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.ns..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.XxzXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4..........VEU0.6G2F...FqeBH5G0.tllrlkCx9zj..........E62c..
z16E..EYhOnoVY.E.q0FIhT67.2..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.AU.V2E0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNatwzcNaNaNaNaxj........kz1.....................................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................EnAnAnA1l2/wAnAnAnAnsz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: detail}
Loading...
unpainted by Oxnot
unpainted
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...o/...2A...E7sT1P3pC/.LXLOVjQzJ7Ez6LayLW.kznBHfDGaVl0.Xol/qsWC6/E
................................RnqSvFYxVzHdhq0XqpKH./..................kz1...wD
...Uz6/....q..../M.1/.....U6D...Z0....E3.....YKL6Bqw5FpD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EnAnID12../2.........wz...........BnAnAnAn9.A...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDSIBZVBzFIxfoHPqaZkF.wawYIkjDR0cD0KCVPV.OptfEo.Bk9MkHzCYp/7XTVcojXiqOyyVO
tt10y95By3WGzuVypsv04woDU.....YDO.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................k....k1.
.....Ksulz1.......kz/wzzz1.U..6......g2...EB....d2Ce4c3..l.F....6/...c3.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oU0.zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........U.t..E.06.
.EBqwnQahz1.yrjN/Tfzz2..........VEU0.6G2F...FqeBH5G0.tllrlkCx9zj..........E62c..
z16E..EYhOnoVY.E.q0FIhT67.2..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.AU.V2E0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UaNaNaNatwzcNaNaNaNaxj........kz1.....................................
................................................................................
.....................2....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................EnAnAnA1l2/wAnAnAnAnsz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.........................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: unpainted}
Loading...
two headed by Oxnot
two headed
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....0y0Hr.xiE.bvwEDF17/5EXxQ9ZAYtA.w3runqS6OA.1YT8GIYJi/E
................................4kPQJomsqy1........Y./.........E........6.2...wD
...Uz6....Up..../M.1/.....kM0...O4....E3......MwR/iEJzrD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../............DnAnAnAns.EaNaNaNaN2.A...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDNN6rmm/fcyX5Utac/GaVzG7Rf44v8RrjPTiNv7fC3yHC/fc8pj/azUuFUkyi9LuDG876t.TH
vxPeDdyfHYPdzegQhcSpkatDU.....2/G.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.....w2jvro/....................................x....M..
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......Y1...EB....m....c3...kE....Y....I1.....SJ52
nU1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.os..zzSi...wQOr9PExj6QLniVLOtz1...........m.Q.kXWF1.
.MH/CQa3vz1.R8Zc4xRcz2........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6...IU.1BE.....I....A....kLGx4RVFLN.................................MU/4.......
.................UE8./......sk2E.......mK/2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.HJbQa/..........................
.....MU/4MU/4........gaNaNaNatxDaNaNaNaNmz1BnAnAnAnqzMaNaNaNaD/E.......Eb.A.....
..sD.1.......R0k.......Uq.2.......U6./.......a0k................................
................................/....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.m/..............
............5...................AnAnAnAn4.ozzzzzzzTyz0..........................
................................................................................
..........................................E.....I....s....UMj3aQYZYFH/UN7NoI....
......................U1C....6U/4MU................vzMaNaNaNa7zDOaNaNaNaty9.....
..........................2.....................................................
........kz1..........cNaNaNaNavD.....................2.....3....7....22Qjl4Pj71F
hYYFH/..............................4MU/0.................................kAnAnA
nAnwz........O1E.......Eb.A.......cB./.......E/EOaNaNaNady1.......U9./.......w1E
................................................................}
{Titel: two headed}
Loading...
panel by Oxnot
panel
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...ET...2A...ESy9LnPnM6.vncAYA51CAEC8xv5DwL5.YSaTmpkLM3.rDXSb2WBt/E
................................pG0Stn7JDz1........Y./..................kz1...wD
...Uz6....Up..../M.1/.....UG0...p2....E3.....sSOCXw7/RqD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2kAnAnAnA93.NaNaNaNaP/EaNaNaNaN/.A...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDKXymJasAFyforAuPhDi1zc/8pq4cLlrD2v8YoA3kHxfYs07SCUZYz8rox1DbtOqjRbWTysCu
vxH7rTguzLAOz8Pqgng4r1tDU.....2Q2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.Xcm...............DlvyBR..................X....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.wzzz1.U..6.......3...EB.........c3....F....6/...c4.....SJ5g
dY/U.W1KEyzlcisz....z16E..6.oE/.zzSi..UkKZMxkayD6oRaqWXXzz1..........E.2l6kFrA0.
.MRubcN9yz1.z1wvxbs4.1kXmALr8w/E/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2E.....I....Y....kLAZaP1xKPWZaPZVJKO/..................................
..........kAnAnAnAnwzcNaNaNaNavjBnAnAnAnIzPBnAnAnAngzAnAnAnAn2zDOaNaNaNa7zXaNaNa
NaNqzqAnAnAnAnxj........kz1.....................................................
.....................A.....3....8....2oIp7bNBx4Nl.kRZ75.........................
.Q.......MU/4........cNaNaNaNK.E........szvAnAnAnAHyzYNaNaNaNaujBnAnAnAnIzfaNaNa
NaNuzoAnAnAnA1zD........cz1.......w8.1.......C0k................................
................................/....E/....0....TVKNgZqQkZaQVl4.................
..........U/4M...6U.....................W.2.......hG.1.......C/EwFVf53iSoyX8Qxck
pX0nz0..........................................................................
..........................................E0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/kAW/..
......................k/..E...............UaNaNaNatwz.........zj........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: panel}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Jul 16, 2015  Professional Digital Artist
Thank You by KmyGraphic
thank you my friend for the favs
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jul 16, 2015
You're very welcome!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jun 30, 2015
Thank you very much!
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Jun 30, 2015  Hobbyist General Artist
Hug You're welcome.:D
Reply
:iconxxcaptainsaladxx:
xXCaptainSaladXx Featured By Owner Jun 28, 2015  New Deviant Hobbyist Digital Artist
Alot of your stuff is really trippy...
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jun 28, 2015
Thanks!
Reply
:iconxxcaptainsaladxx:
xXCaptainSaladXx Featured By Owner Jul 3, 2015  New Deviant Hobbyist Digital Artist
trippy colour emote 
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jul 4, 2015
:D (Big Grin) 
Reply
(1 Reply)
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Jun 11, 2015  Professional Digital Artist
Thank You by KmyGraphic thank you my friend for the favs
Reply
Add a Comment: