Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Core Member OxnotUnknown Recent Activity
Deviant for 3 Years
8 Month Core Membership
Statistics 3,289 Deviations 4,898 Comments 15,413 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


veil by Oxnot
veil
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...UHW79Zp4.6.LH5dSJydX0EcX8o7JtWxyfWgjOcTRwEzumN2QHrYU/k
................................l5z9QRYF..2........Y./..................y.2...wD
...Uz6....UV..../M.1/.....Ex/...83.....3.....AutSrQGWNnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2EnAnAnAnw0./.......6zDOaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDLnPyq6CsVxHmcBK7jndGygPmwLYxq.mDi0ivZaB0sq9hfUN0vUSMzc42epOnKpcjuZXK5NjB
UwfIZ0lDteIXy.WntJXsU5qDU.....IS5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................g....k1.
.....Ksulz1.......kz5wzzz1Uc.w4.U....M2...UD....m..06c3..U.F....6/..........SH5A
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.os..zzSi..UrOA.Km..E6MH/CQa3vz1..........2.28.kFrA0.
.gySnbinOz9.fjrwdvgqz.........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........E8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cX7LOXhKNoBb9e/rN.M1BsUnAoIKNpAKC
E....AU.V2k.....I....c....EEHJbQapoPY31.rJaQ..........................k/......U/
4M........UaNaNaNa7../.......Uzj........cz1........kzqAnAnAnA1yDOaNaNaNadzvAnAnA
nAntz...........................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
...............................E........kz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...E/....TBJOi32Qk7rPs/..................
..........U./2E./.......................kz1...................zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: veil}
Loading...
odd flower by Oxnot
odd flower
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A....44UXIglg4.D9iWNlwPd/Eb4E/u/gvsz1g10wn.i71.D9iWNlwPd/E
................................XFULN/2hEz1........Y./..........BnAnAnAni.2...wD
...Uz6.....D..../M.1/......T0...s.....E3.....EhUc0/vCLqD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2..KKrJ48k0.ne.SzFWHTvjI.tKt6gj6y1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDVawrtm8NrxPG6SAlpWyWzozBfuLQT3sDlaJi1DCKEyPyG2ITWftRzCJLn9Z3eVpjdbAic8tS
PxHxP0jsGoIUzeHQ4EaHPssDU.....YF7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzH.U.s6.G....M2...kL....a2...c3....F....6/...M2.....S/5Y
..EPvV1KE0klci6.sU3YzTAe9q6.os..zzSi..UJdtvvzczD6odIWOorVy9...........k.Q.kz.0..
.s41pmERLz9.M4n5/A7yz2........../EU0..kz.0..7Tw7C3p/.v/alwF.HWzD..........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........EB....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cqsWOkR4.V74NpB4RdxaPic4Qb/......
E....I.//3E.....I....g....UIdJKPVtaPm.EP.IaQ.........................MU/4.......
..................QB./.......6zD.......Mp.wAnAnAnAnvzCnAnAnAnwzD........Ez9.....
........................kz1..........2DOXXMhsHiD................................
.....................2.....3....8....2oIp7bNBx4Nl.UA.w4PY/......................
.Q.......MU/4........cNaNaNaNAzDOaNaNaNalzfaNaNaNarzzoAnAnAnA1vDBnAnAnAnIz9aNaNa
NaNjzEnAnAnAneyD.......6d.2......cQA.1......U1/k................................
................................/....E/...k.....T34NYB2.gF4.m3aPnNqPmpaA........
................................NaNaNaNClz1BnAnAnAS1.fNaNaNatxzj........kz1.....
...2./.................CD02......UnX.1..........................................
..........................................E.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/......
...................................................wz0..........................
................................................................................
.....................................................2.....3....3....wpIdtKEk/bQ
jV5.............................02E./2........................zD................
...wz.........zD................................................................
................................................................}
{Titel: odd flower}
Loading...
lookouts by Oxnot
lookouts
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...w....2A...E2RIo.imv0.v6XtaWM3WyDEgJtgmylxy1OAUegbIC3.3LlNUrqeT.k
................................JT.3eRwkU.2........Y./..........BnAnAnAni.2...wD
...Uz6....US..../M.1/.....kS1...72....E3.....6xgMAGiuKlD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2..KKrJ48k0.ne.SzFWHTvjI.tKt6gj6y1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDy4eCWugK/xf93HSwCwbvyqI3qQZPXkjDyabLvJ8uiu1j2V6SopkDzm7EVPOY3xmjAPgP2xJz
zv1rFkNfyOn9zOr.2sTh.wnDU.....IDC.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/....................................S....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......M2...EB....e1...o8....F....6/...w2.....S/5Y
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.ookzzzSi..E92FpyVY.E6oRaqWXXzz9..........Ek.XxzzzzD.
.UuUZ8f5Hz9.bX1lpW/3./kiKh3L18wD/EU0..kz.0..7Tw7C3p/.v/alwF.HWzD..........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U1....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cqsWOkR4.kR4.....................
E....Ek.l2E.....I....c....EEHJbQapoPY31.m.kPgF4.......................k/......U/
4M........UaNaNaNalwzcNaNaNaN4zjOaNaNaNSzzHnAnAnAnAgzoAnAnAnAHxjMaNaNaNaxy1BnAnA
nAfuz.......UY0E......Uml.A.......C2.1..........................................
.....................2.....3....1....wJMYFqE.k4N.6LMiBbNj7LPm...................
.....................YNaNaNat2zDoAnAnAnsB.gaNaNaNarzz0........zD........E.2.....
............sw6E.......CD0A.....................................................
................................/....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.................
........................................kz9.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLHZaP//5Qmx4S........
.....................6E./2E........................wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Titel: lookouts}
Loading...
cats by Oxnot
cats
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...o/...2A...UggM6CqA2zzqwCCNSb4CAEYvAYn5Yo..QxJYFUPEU3.Nj6jt/0aVyD
................................GaTrBRZItz1........Y./.........E........kz1...wD
...Uz6/...kp..../M.1/......W/...42....E3.....wjfRmQq3nnD/.k3ewFD...m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2UNaNaNaN4yz0.......UzDBnAnAnAn9.A...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDL68Lvs8/bx9GhY7rDhq2wuDXu39GP9dD3NoNxIKC4uPxQTYcAXdMzqPOkD/2VgpjGMS1tT/S
Cu1p/QX3E2mKz4tTs08nM8qDU.....Y57.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2jvro/..............................Uei5LDG/...M..
.....Ksulz1.......kz.wzzz5.g..6.P/...24...UA.........s/....uzzzzt....on4....SFj9
...9w0aZczDM6/nzMg2czX6dEjd60c..zrhe/..U........6.6..........0.......6U.8.UQgkG.
..cmc2beYz1..C8E5Exwz0.U......../EU0.wzzz1..mIqp.taszuF6nw5TN9.E..........E/2wnz
zzzz...vDfivOszj.waIqT/FT.2.AtJxOLezzK./CtzzzzD..2uur/nrxz98tXiifJt4./.mJb219yyj
3EU2.o5K0...wDya27Ozz0Ej48EwRm/E.wISA9N/vz9..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.sWOkR4.kMHCscYBXBIEns0QiR4.....
E../3AU.W6E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M.................wz0........zD........szfFJJJJJJJzz........L1k................
........................0.A..........AnAnAnAnAzDBnAnAnAnQz9.....................
.....................U...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................cNaNaNaNCzDaNaNaNaNwz9BnAnAnAnvz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................oAnAnAnEJF.rAnAnAnA9zD................
................................................................................
............................................}
{Titel: cats}
Loading...
insect alien by Oxnot
insect alien
Mandelbulb3Dv18{
g......1....7...ET...2A....7sC09Nxm2.fshXX8kE49EWUr3Tgrwmz94NlBBn3nnzuH90heJ.H.k
................................7u4dQkr2xz1........Y.V0.................y.2...wD
...Uz6....UY..../M.1/.....kh0...J1....E3.....6iprKoiCYnD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.....cD12../2EnAnAnAnsvzMaNaNaNa9zjBnAnAnAn2.A...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDi/GD2Qq0YxHZ8b2k4xryymERCw6NHsijegnCx/KibvXQ2ZxetYTAzmX3YRQNfDqDcXYEcyY.
xvvQ4nLzbgyMzC19IyFqq5njU.....2E5.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw2fnbI/....................................WH...k1.
.....Ksulz1.......kz/wzzzH.U..6......67...UB....S3.G2k3.kdkE....Y....o0.....SJ5Y
nU1U.W1KEyzlcisz.1Akz1....662IozzzSi..UncfuYR0.E6o0FIhT67.A..........Em.B2kXWF1.
.cZd7CYXzz1./oPr7yGkz4Uc84Kz8j.k/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2k.....I....A....EE0x4SBx4NoE4.rJaQ....................................
..........EaNaNaNadzz.......U6zDoAnAnAnw1.A.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....wpIdtKEk/bQjV5.............................
02E./2.........................E...................wz.........zDBnAnAnAngz1.....
................................................................................
................................/....E/...k.....TNoPgFKOiRKGXxqQV/..............
..........U/4M..........................................................kz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....
..................................................wW./..........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: insect alien}
Loading...

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Aug 16, 2015  Professional Digital Artist
Thank You by KmyGraphic
thank you my friend for the favs
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Aug 16, 2015
You're very welcome!
Reply
:iconlecristal:
lecristal Featured By Owner Jul 16, 2015  Professional Digital Artist
Thank You by KmyGraphic
thank you my friend for the favs
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jul 16, 2015
You're very welcome!
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jun 30, 2015
Thank you very much!
Reply
:iconpamonk:
PaMonk Featured By Owner Jun 30, 2015  Hobbyist General Artist
Hug You're welcome.:D
Reply
:iconxxcaptainsaladxx:
xXCaptainSaladXx Featured By Owner Jun 28, 2015  Hobbyist Digital Artist
Alot of your stuff is really trippy...
Reply
:iconoxnot:
Oxnot Featured By Owner Jun 28, 2015
Thanks!
Reply
:iconxxcaptainsaladxx:
xXCaptainSaladXx Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Digital Artist
trippy colour emote 
Reply
Add a Comment: